1
Nghiệp vụ kế toán

Cách định khoản tài khoản 138 phải thu khác

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI THAM KHẢO VÀ CHIA SẺ CÁCH ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC Tài khoản 138 – Phải thu khác dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi

Xem thêm

Tài khoản 138 phải thu khác

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI THAM KHẢO VÀ CHIA SẺ TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC I. Khái niệm: Tài khoản 138 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản

Xem thêm

Cách định khoản tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI THAM KHẢO VÀ CHIA SẺ! ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN 133 – THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ được dùng để phản ánh số

Xem thêm

Tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI THAM KHẢO VÀ CHIA SẺ! TÀI KHOẢN 133 – THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ I – Khái niệm: Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ được

Xem thêm

Danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về “danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC”   TT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TÍNH CHẤT       BB (*) HD (*)    CHỨNG

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 152 – nguyên liệu vật liệu

Công ty kế toán Hà Nội tham khảo chia sẻ cách HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 152 – NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU >>> Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình

Xem thêm

Tài khoản 152 – nguyên liệu vật liệu

Trung tâm đào tạo kế toán – Công Ty Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ TÀI KHOẢN 152 – NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU I. Khái niệm: Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu dùng để phản

Xem thêm

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Trung tâm đào tạo  – Công Ty Kế Toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng được dùng để phản ánh

Xem thêm

TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG

Trung tâm đào tạo CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG I – khái niệm: Tài khoản 131 – Phải thu khách hàng này dùng để được dùng

Xem thêm

Hạch toán tài khoản 111 tiền mặt

Tài khoản 111 – Tiền mặt là tài khoản dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Sơ đồ hạch toán

Xem thêm