Danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

DẠY GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ RẺ xem ngay

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT-CA GIÁ RẺ xem ngay

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ về “danh mục chứng từ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC”

 

TT

TÊN CHỨNG TỪSỐ HIỆUTÍNH CHẤT
   BB (*)HD (*)
  CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY 
 I- Lao động tiền lương   
1Bảng chấm công01a-LĐTL x
2Bảng chấm công làm thêm giờ01b-LĐTL x
3Bảng thanh toán tiền lương02-LĐTL x
4Bảng thanh toán tiền thưởng03-LĐTL x
5Giấy đi đường04-LĐTL x
6Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành05-LĐTL x
7Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ06-LĐTL x
8Bảng thanh toán tiền thuê ngoài07-LĐTL x
9Hợp đồng giao khoán08-LĐTL x
10Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán09-LĐTL x
11Bảng kê trích nộp các khoản theo lương10-LĐTL x
12Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội11-LĐTL x
 II- Hàng tồn kho   
1Phiếu nhập kho01-VT x
2Phiếu xuất kho02-VT x
3Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá03-VT x
4Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ04-VT x
5Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá05-VT x
6Bảng kê mua hàng06-VT x
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ07-VT x
 III- Bán hàng   
1Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi01-BH x
2Thẻ quầy hàng02-BH x
3Bảng kê mua lại cổ phiếu03-BH x
4Bảng kê bán cổ phiếu04-BH x
 IV- Tiền tệ   
1Phiếu thu01-TTx 
2Phiếu chi02-TTx 
3Giấy đề nghị tạm ứng03-TT x
4Giấy thanh toán tiền tạm ứng04-TT x
5Giấy đề nghị thanh toán05-TT x
6Biên lai thu tiền06-TTx 
7Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý07-TT x
8Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)08a-TT x
9Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)08b-TT x
10Bảng kê chi tiền09-TT x
 V- Tài sản cố định   
1Biên bản giao nhận TSCĐ01-TSCĐ x
2Biên bản thanh lý TSCĐ02-TSCĐ x
3Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành03-TSCĐ x
4Biên bản đánh giá lại TSCĐ04-TSCĐ x
5Biên bản kiểm kê TSCĐ05-TSCĐ x
6Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ06-TSCĐ x

Ghi chú:          (*) BB: Mẫu bắt buộc

(*) HD: Mẫu hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *