1
Uncategorized

MẪU CV GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH DOANH THU TRÊN TỜ KHAI THUẾ GTGT VÀ BẢNG KÊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Đối chiếu dữ liệu bảng kê hóa đơn và tờ khai thuế GTGT là một trong các thủ tục được thực hiện gần đây để phát hiện ra các chênh lệch bất thường. Mẫu công văn giải trình chênh lệch

Xem thêm