Trang chủ » Nghiệp vụ kế toán » Cách định khoản tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cách định khoản tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ với các bạn!

ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN 159 – DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Tài khoản 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.
>> TÀI KHOẢN 159 – DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI xin đưa ra một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hạch toán Tài khoản 159 như sau:
1. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), khi lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lần đầu tiên, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
2. Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo:
– Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch lớn hơn, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho)
Có TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
– Nếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn, ghi:
Nợ TK 159 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (Chi tiết dự phòng giảm giá hàng tồn kho).

Leave a Comment