Post Tagged with: "định khoản tài khoản cố định hữu hình"

Tài khoản cố định hữu hình 211

Tài khoản cố định hữu hình 211

Trung tâm kế toán Hà Nội tham khảo và chia sẻ cho các bạn về TÀI KHOẢN 211 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH I. Khái niệm: Tài khoản 211 – Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản […]

Xem thêm