Post Tagged with: "Cách định khoản tài khoản 138 phải thu khác"

Cách định khoản tài khoản 138 phải thu khác

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI THAM KHẢO VÀ CHIA SẺ CÁCH ĐỊNH KHOẢN TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC Tài khoản 138 – Phải thu khác dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (131, 133) và tình hình thanh […]

Xem thêm