1
Hỏi – Đáp Thuế

Tình huống kế toán liên quan đến chi phí lãi vay

Trong những khoản mục nằm trong nợ phải trả của doanh nghiệp thì có những khoản doanh nghiệp sẽ phải trả phí khi sử dụng, đó là chi phí lãi vay. Khoản lãi này cũng được xếp vào nợ phải

Xem thêm